2015-08-15 Waldstein-Rudolfstein

20150815 123123 �;����7������������������4xV4xV4xV4�������`��64����������x���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������C�A�L�BHFJ02����Cur.BHFJ02CML�018001001509002901090E5C010D011601160967����&������T�U�N�A����ff(������������.�� ��$���(2�����1��M��Ġ���FLFL�SVN#g	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� f�� 	�q	Z	��������������������������a�Z����������������������������������������������������*��d������������������� ��8���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������JKJK\�\��;]��'��q��������dX����������f������������������(������������.�� ��$���(2�����1��M��Ġ�JKJK��	�A#�2w�1"�2w�A#�A#�1"���	�1"�1"�2w�2w�2w�2w�2w���	�A#�P1�1"�1"�1"�1"�1"�1"�1"���1"�2w�2w�2w�2w�Q3�Q3�Q3�A#�2w�A#�1"�2w�2w�0���	�1"�2w�2w�2w�2w�Q3�Q3�A#�Q3�A#�p�����	�1"�1"� �0���	�1"�2w�2w�2w�Q3�Q3�Q3�Q3�q� ���	���	�P1���	�0���A#���	���	�1"�1"���	�Q3�Q3�p�����	���	���	�`	��Q3�P1���	���	�Q3���	���	���	���	���	���p�����	���	���	�`	��Q3�`	��p�����	������	���	�1"���	�`	����	�����	���	���	���	���	�p�������	�"������	���	�Q3�a�	�Q3���	���	���	���	���	���	���	���	���	���	�`	����	���	�R	��A#���`	����	���	���	���	���	���	���	���	���	�`	��q� ���	�A#�`	����`	����	���	���	�p�����	���	���	�p���p���Q3�Q3�Q3�Q3�a�	���P1���	���	���	���`	��Q3�a�	�a�	�a�	�`	��R	��Q3�a�	�p���a�	�p�����	���	���	���	�p���a�	�R	��R	��Q3�Q3�Q3�R	��a�	�a�	�p���a�	�p���p���p���a�	�Q3�R	��R	��R	��Q3�R	��Q3�Q3�a�	�a�	�a�	�a�	�Q3�a�	�R	��R	��R	��R	��Q3�a�	�p���p���q� �a�	�q� �a�	�a�	�a�	�a�	�a�	�a�	�a�	�q� �q� �a�	�a�	�a�	�q� �q� �a�	�JKJK-�����f�=�������lf��� ���������������������������k������l��������Y�3t�����b�������������di�����h�‚�����ȗ�҂��������҂��������҂��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������)�AFAF������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������AFAF�X�BH�6���AFAF���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ް����� ����P ���k��x�R��)��)��R��R���>����6n{��{����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������}����������ΊFߛW�޼�\[:�4�P����@��
1
20150815 130256 �;����z������������!�����4xV4xV4xV4�������^�����.������Kb%���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������C�A�L�BHFJ02����Cur.BHFJ02CML�018001001509002901090E5C010D011601160967����&������T�U�N�A���%--�����%������(���������W+���m���L�������FLFL�SVN#g	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������%�-��	�T	A	��������������������������MI����������������������������������������������������F��h������������������� ��8���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������JKJK\�\��;]��'��q��������dX�������%��-���������������T�������%������(���������W+���m���L�����JKJK!"�!"�1"�1"�1"�1"�Q3�Q3�Q3�1"�A3�A3�1"�1"�1"�1"�"D�!"�2D�!"�1"�1"�A3�Q3�Q3�!"�1"�1"�!"�!"�1"�1"�!"�!"�2D�1"�1"�1"�Q3�af�af�!"�1"�1"�"D�"w�!"�1"�"D�!"�!"�1"�1"�1"�Q3�Q3�af�1"�1"�1"�1"�!"�1"�1"�"D�!"�!"�1"�1"�A3�af�Q3�1"�1"�1"�1"�1"�1"�1"�1"�"D�!"�!"�1"�1"�Q3�Q3�Q3�1"�1"�A3�!"�1"�1"�1"�1"�"D�1"�1"�1"�A3�Q3�Q3�A3�A3�1"�A3�1"�1"�1"�1"�"D�"D�!"�!"�1"�Q3�af�Q3�A3�1"�Q3�A3�Q3�1"�1"�1"�1"�"D�"D�!"�!"�1"�Q3�A3�A3�Q3�1"�A3�Q3�A3�1"�1"�1"�"D�"D�"D�"D�!"�1"���	�af�qf�1"�A3�Q3�A3�1"�1"�1"�"D�!"�!"�"D�"D�1"�qf���	�qf�`�	�1"�Q3�Q3�A3�A3�Q3�!"�!"�!"�!"�!"�!"���	���	���	�Q3�1"�A3�Q3�Q3�Q3�Q3�"D�!"�!"�!"�!"�1"�!"�qU���	�A3�1"�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�!"�!"�!"�!"�1"�1"�1"�1"�1"�1"�"D�1"�Q3�1"�Q3�Q3�!"�!"�!"�!"�1"�1"�1"�1"�1"�1"�1"�1"�Q3�1"�Q3�af�!"�!"�!"�!"�!"�1"�1"�1"�1"�1"�A3�Q3�Q3�A3�P�p�	�JKJK������������c��������t����������������������������m�����k�������������Ԇ�������������������������������'���������'���������'���������'���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������)�AFAF������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������AFAF�X�BH�>���AFAF���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ް����� ����P ���k��x�R��)��)��R��R���>����6n������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	��ΊFߛW�޼�pn;�4�R=*��@��
2
20150815 130309 �;��������������`��!�����4xV4xV4xV4�������^�R���.��������>���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������C�A�L�BHFJ02����Cur.BHFJ02CML�018001001509002901090E5C010D011601160967����&������T�U�N�A���X�������������j(�����m���?+�T��k��sL��"����FLFL�SVN#g	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������X����	�S	A	��������������������������MdI����������������������������������������������������B��p�������������������� ��8���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������JKJK\�\��;]��'��q��������dX�������X������������������+������������j(�����m���?+�T��k��sL��"��JKJK2D�1"�1"�1"�A3�A3�1"�1"�1"�1"�1"�2D�1"�1"�Q3���	�"w�!"�1"�1"�Q3�Q3�1"�1"�1"�1"�1"�1"�1"�1"�af�`�	�!"�!"�1"�A3�Q3�Q3�1"�1"�1"�1"�1"�1"�"D�1"�A3�A3�1"�!"�1"�A3�Q3�Q3�1"�1"�"D�1"�2D�1"�"D�1"�1"�A3�!"�!"�1"�Q3�af�af�A3�1"�"D�2D�2D�2D�!"�1"�A3�Q3�!"�!"�1"�1"�Q3�A3�A3�1"�"D�2D�2D�2D�2w�2w�1"�1"�!"�!"�"D�!"�1"�A3�1"�Q3�!"�1"�1"�1"�1"�1"�1"�0�!"�!"�!"�"D�1"�1"�Q3�1"�1"�1"�1"�1"�1"�1"�0�A3�!"�!"�!"�!"�0�Q3�af�1"�2D�2w�1"�1"�1"�1"�A3�Q3�!"�!"�!"�!"�`�	�p�	�af�1"�1"�1"�1"�!"�!"�!"�1"�1"�!"�!"�!"�1"���	�p�	�af�1"�1"�1"�1"�!"�"w�1"�1"�1"�!"�!"�!"�1"�1"�qf�1"�1"�1"�1"�2D�"w�2w�1"�1"�1"�!"�!"�!"�!"�1"�1"�1"�1"�2D�1"�"D�"D�1"�1"�1"�Q3�"D�!"�!"�!"�!"�1"�1"�2D�2D�2D�2D�2D�1"�1"�1"�1"�"D�!"�!"�!"�!"�1"�1"�1"�1"�2D�1"�2D�2w�1"�1"�Q3�1"�!"�!"�!"�!"�1"�1"�A3�1"�"D�2D�1"�1"�1"�1"�A3�JKJK���������_���������v���������������K��������������Ip�����q������������������$�������������������������������;������;������;������;�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������)�AFAF������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������AFAF�X�BH�C���AFAF���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ް����� ����P ���k��x�R��)��)��R��R���>����6nz��z����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������|��~��������ΊFߛW�޼�e6�4�M�1��@ o�
3
20150815 130339 �;����?������������!�����4xV4xV4xV4�������`��[���������T����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������C�A�L�BHFJ02����Cur.BHFJ02CML�018001001509002901090E5C010D011601160967����&������T�U�N�A���4#	#;�����`�i��M-��J��J����,�������N�������FLFL�SVN#g	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������4�#��	�Z	B	��������������������������N I����������������������������������������������������4��V������������������� ��8���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������JKJK\�\��;]��'��q��������dX�������4��#�����������������;�����`�i��M-��J��J����,�������N�����JKJK1"�1"�1"�1"�1"�Q3�af�Q3�Q3�Q3�1"�1"�1"�1"�1"�1"�1"�1"�1"�A3�Q3�Q3�af�Q3�Q3�Q3�Q3�1"�A3�A3�A3�1"�"w�"w�"D�A3�Q3�Q3�af�af�af�af�Q3�A3�Q3�Q3�Q3�Q3�"w�2w�"w�1"�1"�Q3�aU�aU�af�qf�qf�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�2w�2w�1"�1"�1"�A3�A3�A3���	���	���	���	�af�af�af�Q3�Q3�Q3�A3�A3�1"�A3�A3�af���	���	���	���	�af�af�Q3�Q3�Q3�A3�A3�A3�Q3�A3�A3�Q3�Q3���	���	�af�af�af�Q3�A3�A3�A3�1"�1"�Q3�A3�1"�A3�Q3�qU���	�Q3�Q3�Q3�Q3�A3�1"�1"�1"�1"�1"�A3�1"�A3�af�af�Q3�Q3�1"�1"�1"�2D�A3�1"�2w�1"�1"�1"�2w�A3�af�af�Q3�1"�1"�"w�"w�1"�1"�1"�1"�A3�Q3�Q3�A3�A3�af�Q3�Q3�A3�1"�2w�1"�Q3�1"�1"�1"�A3�Q3�Q3�Q3�Q3�`�	�Q3�A3�1"�1"�1"�Q3�Q3�1"�1"�1"�1"�1"�Q3�A3�Q3�Q3�A3�1"�1"�1"�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�1"�!"�1"�1"�A3�1"�1"�Q3�A3�2w�2w�1"�Q3�Q3�Q3�Q3�A3�1"�2w�1"�1"�1"�Q3�Q3�Q3�1"�2w�1"�1"�1"�Q3�Q3�A3�1"�1"�2w�1"�1"�Q3�Q3�Q3�1"�2w�1"�2D�Q3�JKJK������������)�������m�����w��f��������0�������d������������������x����j��������������������������K��0��$	�K��0��$	�K��0��$	�K��0��$	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������)�AFAF������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������AFAF�X�BH�G���AFAF���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ް����� ����P ���k��x�R��)��)��R��R���>����6n��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ΊFߛW�޼���8�4�MC���@g�
4
20150815 132610 �;����S���������*��!�����4xV4xV4xV4�������`�ҍS���������K���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������C�A�L�BHFJ02����Cur.BHFJ02CML�018001001509002901090E5C010D011601160967����&������T�U�N�A���������������E��"+�����q���,��������M��Ϟ���FLFL�SVN#g	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������F�TF	�_	A	��������������������������ugk����������������������������������������������������+� �������������������#�� ��8���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������JKJK\�\��;]��'��q��������dX��������������������_����������������E��"+�����q���,��������M��Ϟ�JKJK2D�"D�2D�2D�1"�1"�1"�A3�1"�1"���	���	���	�P�af�af�"D�2D�2D�1"�1"�1"�A3�1"�A3�1"�p�	�aU���	�Q3�af�Q3�!"�2D�1"�2D�A3�A3�Q3�1"�1"�1"�Q3�qf�af�Q3�af�af�2D�2D�2D�2D�1"�1"�Q3�Q3�1"�@���	�af�af�af�Q3�af�2D�2D�2D�1"�2D�1"�Q3�Q3�1"�`�	�������af�af�af�2D�2D�2D�1"�2D�1"�1"�A3�Q3�!"�`�	���p�	�A3�af�Q3�2D�2D�2D�2D�1"�1"�1"�Q3�Q3�!"�af�0���af�af�af�2D�2D�2D�2D�1"�1"�Q3�A3�A3�1"�1"�����`�	�af�Q3�2D�2D�2D�"D�1"�1"�1"�Q3�af�0�1"�0���P�af�af�!"�!"�"D�"D�1"�1"�P���	�qf���	�p�	�"���Q3�Q3�Q3�"D�"D�"D�"D�2D�!"�p�	�����	���	����P�Q3�Q3�af�"D�"D�"D�"D�2D�"D�1"�af�Q3�qf� � �Q3�af�Q3�Q3�1"�"D�2D�1"�2w�1"�1"�1"�Q3�0� �A3�Q3�Q3�Q3�Q3�2w�"w�2D�1"�1"�2w�1"�1"�1"�A3�1"�0� �Q3�Q3�af�2D�"D�2D�1"�1"�1"�1"�1"�1"�A3�Q3�Q3�Q3�Q3�P�Q3�2D�"D�"D�2D�2D�"w�1"�1"�2D�1"�Q3�A3�Q3�A3�Q3�af�JKJK�����k�`���������k������������W�������������o���E|����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������)�AFAF������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������AFAF�X�BH�/���AFAF���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ް����� ����P ���k��x�R��)��)��R��R���>����6n������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	��ΊFߛW�޼��R8�4�M�$��@�
5
20150815 132952 �;����7�������V	����������4xV4xV4xV4�������`�jR9��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������C�A�L�BHFJ02����Cur.BHFJ02CML�018001001509002901090E5C010D011601160967����&������T�U�N�A���V	�� ������&P�����/���������4�]���w��3L��V����FLFL�SVN#g	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������V	�& �#& 	�\	Z	�������������������������~��������������������������������������������������+������������������	� ��8���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������JKJK\�\��;]��'��q��������dX�����V	��������������������=M������&P�����/���������4�]���w��3L��V��JKJK��	���	���	���	���	�"���	���	���	���	���	���	���	���	�"����	���	���	���	���	���	���	���	���	���	���	���	���	���	�"�2w���	���	���	���	���	���	���	���	���	���	���	���	�"���	���	�P3���	���	���	���	���	���	���	�����	���	�"���	���	���	���	���	���������������������������	���	�����	��� �"���	�����	�������������������������������������@"�2w�1"�����0�0�������������	���	�p���p�������A"�2w�2w�0�2w�!"���	���	���	�p�����	���	���	���	�����p���2w�2w�2w� �2w�2w���	���	�p���p���p�����	���������	�p�����2w���	�2w�2w�2w���	�p���p�����	���	���	���	�����������	���2w�2w�2w�2w�2w���	�p�����	���	�����	���	�����	���	���R�����	���	�2w�2w���	�����p���������������p���������	���	�������������P3�`���p�����������q� �p���p�����������������������������������������������������������������������������������������������p���p���p���p�����������������������������������������������������������������������������JKJKB�������F�����,/��������������������������������������������%����`��u����]f��������������������������������L�������4M�������4M�������4M���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������)�AFAF������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������AFAF�X�BH�A���AFAF���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ް����� ����P ���k��x�R��)��)��R��R���>����6n��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ΊFߛW�޼���/�4�E#x��@g�
6
20150815 133010 �;����7����������Y��������4xV4xV4xV4�������_��x���������8f@���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������C�A�L�BHFJ02����Cur.BHFJ02CML�018001001509002901090E5C010D011601160967����&������T�U�N�A�������������yv����3/��7�����3���������L��X����FLFL�SVN#g	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������}�	�X	Z	������������������������������������������������������������������������������������������������� ��8���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������JKJK\�\��;]��'��q��������dX���������������������������7u�������yv����3/��7�����3���������L��X��JKJKA"�2w�1"�A"�2w�A"�Q3�A"�a�	�a�	�q� ��	���������	��2w�2w�1"�A"�2w�A"�R���R���a�	�q� �p�������������2w�2w�2w�2w�Bw�A"�A"�Bw�R���q� �p������	�������	��2w�2w�2w�2w�Bw�Q3�Q3�2w�Bw�p����	���	���	��������2w�2w�2w�2w�2w�R���Q3�R���q� ��	���	���	���	�����	���	��2w�2w�2w�2w�2w�Bw�P3��	���	����	���	��	������p���p���2w�2w�2w�2w�2w�2w�@"��	����	���	���	��	��p������	��p���1"�2w�2w�2w�2w�2w�A"�a�	���	���	��	���	���	�����	��p���2w�2w�2w�1"�2w�2w�Q3�Q3�P3��	����	��	�����	���	��p���2w�2w�2w�2w�R���2w�2w�R���q� �Q3��	���	���	��p���p���p���2w�2w�2w�2w�2w�2w�2w�`���`���Q3�p����	��p���p���p���p���1"�2w�2w�A"�2w�2w�2w�P3�P3�`����	��p���p���p���p���p���2w�2w�2w�1"�2w�2w�1"�q� �p����	��p����	���	��p���p���p���2w�2w�2w�2w�2w�A"�P3�`���`����	��p���p���p���p���p���p���2w�2w�2w�2w�2w�1"�`���`���p���P3�p���p���p���p���p���p���2w�2w�2w�2w�2w�2w�Q3�`���`���Q3�`���p���p���p���p���p���JKJK������W� ����6n��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ΊFߛW�޼��;�4�P�u��@g�
7
20150815 134157 �;����7���������� ������4xV4xV4xV4�������`�OS���������6h���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������C�A�L�BHFJ02����Cur.BHFJ02CML�018001001509002901090E5C010D011601160967����&������T�U�N�A����CCx������F�����/���������4�7���m��$L��o����FLFL�SVN#g	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������C� �	��	Z	��������������������������HH?����������������������������������������������������'��v������������������ ��8���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������JKJK\�\��;]��'��q��������dX����������C��������������$G�x������F�����/���������4�7���m��$L��o��JKJK��	���	���	�����������	���"�"�"�"�����	���	���	���	���	���	���	���	���	���	�����"�"�"�"�"���	���	���	�"���	���	���	���	�����	�"���"�������	���	�����"�"�"���	�����	���	���	���	���"�"�"�������	���	���������	���"���	���"���"���������"�"�"�����"�"�"���"�������	�"���������	�"�����"���������"�����	�������������	���	���	���	�����������	�������	���	���	���	�����	���	�������������	�������	���	���	�����"�����	�����"�"�"�"�����"�������	���	�����	�����������������������	�2w�2w���������	���������������	���	���	���	�2w�Bw�2w�A"���	���	�p���Q3�A"�P3�p���P3���������Bw�Bw�2w���	���	���	���	�Bw�R���Q3�R���Bw�Bw�`���p���p���R���R���R���R���2w�2w�Bw�R���Bw�Bw�R���R���R���R���Q3�a�	�R���R���R���R���Bw�Bw�Bw�Bw�2w�R���R���Bw�Bw�R���a�	�a�	�JKJK�������B�f����PE�Iu����қ�����������������������������������������`��v����d�k����i���������������������F�Ȉ������F�Ȉ������F�Ȉ������F�������������*�+�r�'�r���B�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������)�AFAF������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������AFAF�X�BH� ����6n5��5����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������7��9��;��=��ΊFߛW�޼��+)�4�>Ct��@�
8
20150815 143211 �;����7�������	���������4xV4xV4xV4������0�`���B����������:���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������C�A�L�BHFJ02����Cur.BHFJ02CML�018001001509002901090E5C010D011601160967����&������T�U�N�A���	�G G�������H�����/��?������25�����H��L�������FLFL�SVN#g	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	��G��	�^	Z	 �� ����������������������}������������������������������������������������������v��������������j�� ��8���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������JKJK\�\��;]��'��q��������dX�����	�����Y����������������F��������H�����/��?������25�����H��L�����JKJK2w���	���	���	�"w���	�"w�"w�2w�"w�����	�����	���	���	�"w���	�"w���	���	�"w�"w�"w�"w�"w�����	���������	�"w�"w�"w�"w�"w�"w�"w�"w�"w�"w�����	�����	�����	�!"�����������"w�"w���2w�����	���������	�1"���	�������	���	���	���	���"�"�����	���	�����	�2w�2w�2w�"w�!"�"w���	���	���	���	�������	�������	�2w�2w�!"���	���"������	���	�������������	���	�����2w���	���	���	�"�"�"w�������	�������	���	���	���	�����"w���	���	���	���	���	�"w�!"�2w�������������	���	���	���	�"w���	���	���	���	�"w� �������	���	�������	���	���	�������	���	���	���	���	���	���	�����������	���	���	���	���	���	���	���	���	���	���	���	���	���	�����������	���	���	���	���	���	���	���	���	���	���	���	���	���	���	���	�������	���	���	���	���	�����������	���	���	���	���	���	�����	�����������	���	���	���������	�"w���	���	���	���	���	�"���������1"�"���	�������	���	�!"�"w���	���	���	���	�"w�"� �2w�2w�1"���	�a�	���	���	�JKJK��������A�t����vL�������������������������������������������������������^�v������M�����������������������������oF�ל����F�ל����F�ל����F��������������0� a���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������)�AFAF���G)����������u��Gz����	�������(����(���|7��)G7��g�F��l�F��M$Z��'�Z��ĐG�l�H��6@��>�@�������@����	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������AFAF��X�BH0�@��AFAF���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ް����� ����P ���k��x�R��)��)��R��R���>����6nx��x����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������z��|��~�����ΊFߛW�޼�KQ6�4�K���@ o�
9
20150815 144345 �;����7����������������4xV4xV4xV4�������_���b������c"���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������C�A�L�BHFJ02����Cur.BHFJ02CML�018001001509002901090E5C010D011601160967����&������T�U�N�A����GG������x����8/��%�����3���������L��\����FLFL�SVN#g	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������G��	�a	Z	 ��������������������������|����������������������������������������������������%����;���������������� ��8���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������JKJK\�\��;]��'��q��������dX����������G���������ˇ����&y�������x����8/��%�����3���������L��\��JKJK2w�2w�2w�2w�2w�2w�2w�2w�2w�2w�2w�R���q� �q� �a�	�q� �2w�2w�2w�2w�2w�2w�2w�2w�2w�2w�A"�R���q� �p���a�	�q� �1"�2w�2w�2w�2w�2w�2w�2w�2w�2w�`���b���q� �p���q� �q� �1"�1"�2w�2w�2w�2w�2w�2w�2w�1"���	�p�������q� �q� �q� ���	���	� �2w�2w�2w�2w�R���a�	�b�����	�������	�q� �q� �q� �����	�0�2w�2w�2w�R�����	���	���	���	���	�����q� �q� �q� ���	���	�A"�2w�2w�p�������������	���	�q� ���	�b���q� �q� �q� �"�����2w�1"�2w�2w�1"�b���q� �������	�a�	�R���a�	�q� �q� �"�����`���Q3�1"�1"�2w�2w�a�	���	�R���R���b���q� �q� �a�	�"�P3�P3�Q3�2w�2w�A"�2w�2w�2w�`���`���R�������q� �`���"�0�0�0�2w�2w�2w�2w�R���2w�a�	�b���a�	�q� �a�	�`���"w�0�1"�2w�1"�2w�2w�Bw�a�	�2w�2w�q� �R���a�	�`���`���2w�0�0�2w�2w�2w�2w�Bw�R���2w�Bw�R���R���b���`���`���1"�1"�2w�2w�2w�2w�Bw�R���Bw�2w�2w�2w�R���a�	�`���`���0�2w�2w�2w�2w�2w�Bw�2w�2w�2w�Bw�2w�b���a�	�`���`���2w�2w�2w�2w�2w�2w�Q3�2w�2w�R���R���2w�a�	�a�	�q� �q� �JKJKu�����~������4~�������Ɏ���������������������������������������������^��q�����(���������������`����ym�ɇ�����%y�ɇ�����%y�ɇ�����%y�ɇ�����%y�����������������|�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������)�AFAF������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������AFAF�X�BH�@���AFAF���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ް����� ����P ���k��x�R��)��)��R��R���>����6n��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ΊFߛW�޼��KM�4�cFZ��@o�
10
20150815 144350 �;����7����������7�������4xV4xV4xV4�������`�%Y��b�������,���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������C�A�L�BHFJ02����Cur.BHFJ02CML�018001001509002901090E5C010D011601160967����&������T�U�N�A����������������*/��M������2���������L��E����FLFL�SVN#g	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������r�cr	�O	Z	������������������������������������������������������������������������������&����;�������������j�� ��8���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������JKJK\�\��;]��'��q��������dX���������������������|�����t����������*/��M������2���������L��E��JKJK!"�2w�2w�2w�2w�2w�2w�2w�2w�2w�Bw�R���a�	�q� �a�	�p���!"�2w�2w�2w�2w�2w�2w�2w�2w�Bw�R���a�	�a�	�a�	�q� �q� �"� �2w�2w�2w�2w�2w�2w�2w�a�	�p���R���q� �q� �p���q� �!"�1"�2w�2w�2w�2w�2w�2w�2w�p�����	�R���p���q� �q� �q� ���	�!"���	� �2w�2w�2w�2w�2w���	���	�p���`���q� �q� �q� ���	���	���	�p���1"�Bw�b���q� ���	���	���	�q� �q� �q� �q� �q� ���	���	���	�����Q3�`�����	���	���	�q� ���	�a�	�a�	�q� �q� �q� ���	���	���	�1"�A"�R���p�����	���	�q� �q� �q� �b���q� �q� �a�	���	���	���	�����A"�1"�2w�a�	�����������	�R���R���q� �a�	�a�	�"�"�"�@"�1"�2w�2w�Bw�q� �Bw�Bw�R���q� �a�	�Q3�Q3�"�"�"�"�1"�1"�1"�Bw�2w�R���`���b���b���`���Q3�Q3� �"w� �0�1"�!"�2w�2w�2w�R���Bw�b���a�	�Q3�Q3�Q3�2w�!"�0�@"�2w�2w�2w�2w�2w�Bw�q� �R���Q3�Q3�Q3�Q3�2w�1"�!"�2w�2w�2w�2w�2w�Bw�2w�Bw�R���Q3�Q3�Q3�Q3�2w�1"�2w�2w�2w�2w�2w�A"�2w�2w�2w�Bw�Q3�Q3�Q3�`���2w�2w�2w�2w�2w�2w�2w�Bw�2w�2w�2w�Q3�Q3�Q3�Q3�Q3�JKJKB����tx������At�2l��������������������������������������������6������_��p��������������������\����s�`������Y�`������Y�`������Y�`������Y�����������������T.����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������)�AFAF������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������AFAF�X�BH� ����6nm��m����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������o��q��s��u��ΊFߛW�޼�MKQ�4�e�K��@��
11
20150815 144946 �;����7����������t�������4xV4xV4xV4�������]�9�����������U���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������C�A�L�BHFJ02����Cur.BHFJ02CML�018001001509002901090E5C010D011601160967����&������T�U�N�A����� ������}q����S/��������u3�t�������L�������FLFL�SVN#g	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	�\	Z	��������������������������n$m����������������������������������������������������,�������������������R�� ��8���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������JKJK\�\��;]��'��q��������dX���������������������������q�������}q����S/��������u3�t�������L�����JKJK2w���2w�2w�2w�2w�2w�2w���	���	���	���	�2w�2w�2w�2w�1"�0�!"�2w�2w�2w�2w�2w�2w���	���	�p���2w�2w�2w�2w�1"���	��� �2w�2w�2w�2w�2w�2w�R���p���2w�2w�2w�2w�1"���	���	�Q3�2w�2w�2w�2w�2w�2w�Q3�p���a�	�R���b���a�	�����	���	���	�@"�A"�Q3�2w�2w�2w�R���p���b���b���R���R�����	����"���`���`���2w�2w�2w�Bw�p���a�	�b���R���a�	��1"�2w�"���`���Q3�2w�2w�2w�a�	�a�	�q� �a�	�b���b���1"�1"�2w�"���p���A"�2w�2w�2w�p���a�	�a�	�a�	�a�	�b���2w�2w�2w�����1"�2w�2w�2w�Bw���	�a�	�b���a�	�a�	�b���2w�2w�2w�"�"�2w�2w�Bw�2w�A"�a�	�R���b���R���R���b���2w� �1"�"��2w�2w�2w�2w�2w�R���2w�R���R���R���a�	�2w�2w���	�������Q3�1"�2w�2w�2w�Bw�2w�2w�R���R���R���2w�2w�����`���p���`���p���`���A"�2w�2w�2w�R���R���R���2w�"� �����	�Q3�Q3�P3�`���A"�2w�2w�2w�R���R���p���2w�������2w�1"�Q3���	�2w�2w�2w�2w�2w�R���R���p������������Q3�Q3�Q3�A"�2w�2w�2w�2w�2w�R���q� �p���JKJKk������;X�������b��^t����������������������������������������������� `��r����� ��r���\��v�����_�Ս����r�׍����q�׍����q�׍����q��������������{���W���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������)�AFAF������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������AFAF�X�BH�9���AFAF���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ް����� ����P ���k��x�R��)��)��R��R���>����6nW��W����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Y��[��]��_��ΊFߛW�޼�B@�4�U/���@��
12
20150815 145049 �;����7�������� ��v	�������4xV4xV4xV4�������`���R���������Un����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������C�A�L�BHFJ02����Cur.BHFJ02CML�018001001509002901090E5C010D011601160967����&������T�U�N�A���� � u������^�1��|/��S�����4��������jL������FLFL�SVN#g	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �� �	�	�h	Z	��������������������������X�T���������������������������������������������������� ��T����������������� ��8���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������JKJK\�\��;]��'��q��������dX������ ����� ���������׍���� \�u������^�1��|/��S�����4��������jL����JKJK��	���	���	���	���	���	���	���	�b���2w�2w�2w���	���	���	���	�2w�2w���	���	���	���	���	���	���	���	�������	���	���	���	���	�2w���	���	���	���	���	���	���	���	�������	���	���	�����������	�2w���	���	���	���	���	�r�����	�R���b�����	���	���	���	���	���	�����������	�2w���	�b���r���R���R���b���b���r�����	���	���	���	�������p���2w�2w�2w�R���R���R���b���r���r�����	���	���	���	���	���	�P3�2w�2w���	�Bw�a�	�R���r���r���b���r�����	���	���	���	���������Q3�2w�2w�R���R���b���b���b���������	���	�1"�����	���	�p���P3�2w�R���b���b���r���q� ���	���	���	�R�������	���	�����Q3�R���R���r�����	���	���	���	���	�R���R�����	�����	�"���	�R���R���R���r�����	���	���	�q� �b���R���R�����	���	���	���	���	���	�R���b�����	���	���	�a�	�R���b���R���R�����	���	���	�2w���	�q� �r�����	���	���	�b���b���b���b���R���R�������	���	���	���	���	���	���	���	�b���b���b���b���b���R���R�������	���	�a�	�2w���	���	���	�R���R���R���R���b���b���R���b�������	�����p�����	���	���	���	�Bw�R���R���R���b���b���a�	�b���JKJK������J��������/�^t������������������������������������������������`�yk�������������������J�������Ӎ����\�׍���� \�׍���� \�׍���� \�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������)�AFAF������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������AFAF�X�BH�D���AFAF���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ް����� ����P ���k��x�R��)��)��R��R���>����6n��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ΊFߛW�޼�b8�4�MT���@��
13
20150815 145056 �;����7�������7	�����R����4xV4xV4xV4�������`���g���������q����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������C�A�L�BHFJ02����Cur.BHFJ02CML�018001001509002901090E5C010D011601160967����&������T�U�N�A���7	�� �D������l����P/��������u3�u�������L�������FLFL�SVN#g	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������7	� � 	�i	Z	��������������������������y����������������������������������������������������+��l��������������R�� ��8���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������JKJK\�\��;]��'��q��������dX�����7	���������������������k�D������l����P/��������u3�u�������L�����JKJK2w�2w���������	�������	���	���	�R���2w�2w���	���	���	���	�2w�2w�2w�������	���	���	���	�Bw�2w�"w���	���	���	���	���	�2w�2w�2w���������	���	�R���2w�2w�2w���	���	�������	���	�1"�2w�2w���	���	���	���	�2w�2w�2w�2w�A"���	���	���	���	�0�2w���	���	���	���	���	�a�	�2w�2w�2w�Q3�R�����	���	���	�1"�q� ���	���	���	�������	���	�����Bw�R���a�	�b�����	���	���	�����	���	�R���2w�P3�p�����	���	�q� �b���b���b�����	���	���	���	���	�������2w�2w�p���������	���	���	���	�b�����	���	���	���	���	���	���	�`���2w�2w���������������	���	���	���	���	���	���	���	���	���	���	�b���2w�p���`�����������p���������	���	���	���	�p�����	���	���	���	���	�����a�	�a�	�p�������������	���	���	���	���	�"�"�b�����	���	���	���	�q� �p�������p�����	���	���	���	�Q3�2w�!"���	�r���b�����	���	���	���	���	�p�����	���	���	���	�A"�2w�2w���	�b���R�����	�r�����	���	���	���	���	���	�q� ���	�2w���	�2w�R���R���R�����	�b���b�����	���	���	���	���	�q� ���	�`���P3�Q3�Bw�2w�R�����	���	���	���	���	���	���	���	�q� �JKJK��������^������zj��v�������������������������������������������������`��m������x�������������|U������������k������k������k������k������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������)�AFAF������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������AFAF�X�BH�_���AFAF���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ް����� ����P ���k��x�R��)��)��R��R���>����6n�	���	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	���	���	���	��ΊFߛW�޼�Ya8�4�Meu��@��
14